Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów

Regulamin

REGULAMIN:

Zawarcie umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym może nastąpić na dwa sposoby.


Kupujący ma prawo przed złożeniem zamówienia do negocjacji wszelkich zapisów umowy ze


Sprzedającym, w tym również zmieniających zapisy poniższego regulaminu. Negocjacje, te


powinny być prowadzone w formie pisemnej i kierowane na adres Sprzedającego


(Monochrome  , ul Dąbrowskiego 14, 84-230 Rumia).


W przypadku zrezygnowania przez Kupującego z możliwości zawarcia umowy na drodze


indywidualnych negocjacji zastosowanie ma poniższy regulamin i stosowne przepisy prawa.


REGULAMIN


§1 Definicje


1. Adres pocztowy - imię i nazwisko lub nazwa instytucji, położenie w miejscowości (w


przypadku miejscowości podzielonej na ulice: ulica, numer budynku, numer mieszkania lub


lokalu; w przypadku miejscowości niepodzielonej na ulice: nazwa miejscowości i numer


nieruchomości), kod pocztowy oraz miejscowość.


2. Adres reklamacyjny:


ALDESIGN

ul. Benisławskiego 26 c/5

81-173 Gdynia


3. Cennik dostaw – znajdujące się pod adresem monochromee.com i jest ustalany indywidualnie z każdym klientem.


4. Dane kontaktowe:


Monochromee


ul. Dąbrowskiego 14


84-230 Rumia


e-mail: info@monochromee.com


telefon: 793 717 715

5. Dostawa – rodzaj usługi przewozowej wraz z określeniem przewoźnika i kosztu


wymieniona w cenniku dostaw znajdującym pod adresem sprawdzonysklep.pl/dostawa


6. Dowód zakupu – faktura, rachunek lub paragon wystawione zgodnie z Ustawą o podatku


od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku z późniejszymi zmianami i innymi


stosownymi przepisami prawa.


7. Karta produktu – pojedyncza podstrona sklepu zawierająca informacje o pojedynczym


produkcie.


8. Klient – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,


osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a


posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu


związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.


9. Kodeks cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku z późniejszymi


zmianami.


10. Kodeks dobrych praktyk – zbiór zasad postępowania, a w szczególności norm etycznych


i zawodowych, o których mowa w art 2 pkt. 5 Ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym


praktykom rynkowym z dnia 23 sierpnia 2007 roku z późniejszymi zmianami.


11. Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności


prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej


działalnością gospodarczą lub zawodową.


12. Koszyk – lista produktów sporządzona z oferowanych w sklepie produktów na podstawie


wyborów Kupującego.


13. Kupujący – zarówno Konsument, jak i Klient.


14. Miejsce wydania rzeczy – adres pocztowy lub punkt odbioru wskazane w zamówieniu


przez Kupującego.


15. Moment wydania rzeczy – moment, w którym Kupujący lub wskazana przez niego do


odbioru osoba trzecia obejmie rzecz w posiadanie.


16. Płatność – metoda dokonania zapłaty za przedmiot umowy i dostawę wymieniona pod


adresem monochromee.com  zapłata przelewem bankowym na konto nr mBank 12 1140 2004 0000 3302 7590 7576 


17. Prawo konsumenckie – ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku.


18. Produkt – minimalna i niepodzielna ilość rzeczy, która może być przedmiotem


zamówienia, a która podana jest w sklepie Sprzedającego jako jednostka miary przy


określeniu jego ceny (cena/jednostka).


19. Przedmiot umowy – produkty i dostawa będące przedmiotem umowy.


20. Przedmiot świadczenia – przedmiot umowy.


21. Punkt odbioru – miejsce wydania rzeczy nie będące adresem pocztowym, wymienione w


zestawieniu udostępnionym przez Sprzedającego w sklepie.


22. Rzecz – rzecz ruchoma mogąca być lub będąca przedmiotem umowy.


23. Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem monochromee.com, za


pośrednictwem którego Kupujący może złożyć zamówienie.


24. Sprzedający:


 ALDESIGN


ul. Benisławskiego 26 c/5


81-173 Gdynia


NIP: 9581190804, REGON: 221936928, 


KONTO BANKOWE: mBank 12 1140 2004 0000 3302 7590 7576


25. System – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania,


zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych


poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci


urządzenia końcowego, potocznie określany Internetem.


26. Termin realizacji – podana na karcie produktu liczba godzin lub dni roboczych.


27. Umowa – umowa zawierana poza lokalem przedsiębiorcy lub na odległość w rozumieniu


Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku w przypadku Konsumentów i


umowa sprzedaży w rozumieniu art. 535 Ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964


roku w przypadku Kupujących.


28. Wada – zarówno wada fizyczna, jak i wada prawna.


29. Wada fizyczna – niezgodność rzeczy sprzedanej z umową, a w szczególności jeśli rzecz:


a. nie ma ona właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w


umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;


b. nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedający zapewnił Konsumenta,


c. nie nadaje się do celu, o którym Konsument poinformował Sprzedającego przy


zawarciu umowy, a Sprzedający nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej


przeznaczenia;


d. została Konsumentowi wydana w stanie niezupełnym;


e. w razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały


wykonane przez Sprzedającego lub osobę trzecią, za którą Sprzedający ponosi


odpowiedzialność, albo przez Konsumenta, który postąpił według instrukcji otrzymanej


od Sprzedającego;


f. nie ma ona właściwości, o której zapewniał producent lub jego przedstawiciel lub


osoba, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej


oraz osoba, która przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku


towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent,


chyba że Sprzedający zapewnień tych nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać


albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy, albo gdy


ich treść została sprostowana przed zawarciem umowy.


30. Wada prawna – sytuacja, kiedy rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jest


obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub


rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.


31. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego złożone za pośrednictwem sklepu


określające jednoznacznie: rodzaj i ilość produktów; rodzaj dostawy; rodzaj płatności;


miejsce wydania rzeczy, dane Kupującego a zmierzające bezpośrednio do zawarcia


umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym.


§2 Warunki ogólne


1. Umowa zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym


regulaminem.


2. Miejsce wydania rzeczy musi znajdować się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.


3. Sprzedający jest zobowiązany i zobowiązuje się świadczyć usługi i dostarczać rzeczy


wolne od wad.


4. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są


cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny produktów nie zawierają kosztu dostawy,


który określony jest w cenniku dostaw.


5. Wszelkie terminy liczone są zgodnie z art. 111 Kodeksu cywilnego, czyli termin


oznaczony w dniach kończy się z upływem ostatniego dnia, a jeżeli początkiem terminu


oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, nie uwzględnia się przy obliczaniu terminu


dnia, w którym to zdarzenie nastąpiło.


6. Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie wszelkich istotnych postanowień


umowy w celu uzyskania dostępu do tych informacji w przyszłości następuje w postaci:


a. potwierdzenia zamówienia poprzez wysłanie na wskazany adres e-mail: zamówienia,


faktury pro forma, informacji o prawie odstąpienia od umowy, niniejszego regulaminu w


wersji pdf, wzoru formularza odstąpienia od umowy w wersji pdf, linków do


samodzielnego pobrania regulaminu i wzorca odstąpienia od umowy;


b. dołączenia do zrealizowanego zamówienia, wysłanego do wskazanego miejsca


wydania rzeczy wydrukowanych: dowodu zakupu, informacji o prawie odstąpienia od


umowy, niniejszego regulaminu, wzoru formularza odstąpienia od umowy.


7. Sprzedający informuje o znanych mu gwarancjach udzielonych przez osoby trzecie dla


produktów znajdujących się w sklepie.


8. Sprzedający nie pobiera żadnych opłat za komunikację z nim z wykorzystaniem środków


porozumiewania na odległość, a Kupujący poniesie jej koszty w wysokości wynikającej z


umowy jaką zawarł z osobą trzecią świadczącą na jego rzecz określoną usługę


umożliwiającą porozumiewanie na odległość.


9. Sprzedający zapewnia Kupującemu korzystającemu z systemu poprawność działania


sklepu w następujących przeglądarkach: IE wersja 7 lub nowsza, FireFox wersja 3 lub


nowsza, Opera wersja 9 lub nowsza, Chrome wersja 10 lub nowsza, Safari z


zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA i FLASH, na ekranach o rozdzielczości


poziomej powyżej 1024 px. Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na


funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek: Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome,


Safari może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie sklepu, dlatego w celu uzyskania pełnej


funkcjonalności sklepu sprawdzonysklep.pl, należy je wszystkie wyłączyć.


10. Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez sklep w celu


ułatwienia procesu składania kolejnego zamówienia. W tym celu Kupujący powinien


podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login i hasło są


ciągiem znaków ustalanych przez Kupującego, który ma obowiązek zachowania ich w


tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich. Kupujący ma w


każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji danych oraz usuwania konta w


sklepie.


11. Sprzedający stosuje się do kodeksu dobrych praktyk.


12. Kupujący zobowiązany jest do:


a. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np.


treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i


inne prawa osób trzecich,


b. korzystania ze sklepu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w


szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,


c. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach sklepu


niezamówionej informacji handlowej (spam),


d. korzystania ze sklepu w sposób nieuciążliwy dla innych Kupujących oraz dla


Sprzedającego,


e. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach sklepu jedynie w zakresie


własnego użytku osobistego,


f. korzystania ze sklepu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium


Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami regulaminu, a także z ogólnymi


zasadami netykiety.


§3 Zawarcie umowy i realizacja


1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę.


2. W celu złożenia zamówienia Kupujący powinien wykonać co najmniej następujące


czynności, z których część może być wielokrotnie powtarzana:


a. dodanie do koszyka produktu;


b. wybór rodzaju dostawy;


c. wybór rodzaju płatności;


d. wybór miejsca wydania rzeczy;


e. złożenie w sklepie zamówienia poprzez użycie przycisku „Zamawiam i płacę”.


3. Zawarcie umowy z Konsumentem następuje z chwilą złożenia zamówienia.


4. Realizacja zamówienia Konsumenta płatnego za pobraniem następuje niezwłocznie, a


zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych


po zaksięgowaniu wpłaty Konsumenta na koncie Sprzedającego, co powinno nastąpić w


terminie 30 dni od złożenia zamówienia, chyba że Konsument nie był w stanie spełnić


świadczenia z nie swojej winy i poinformował o tym Sprzedającego.


5. Zawarcie umowy z Klientem następuje z chwilą przyjęcia zamówienia przez


Sprzedającego, o czym informuje on Klienta w terminie do 48 godzin od złożenia


zamówienia.


6. Realizacja zamówienia Klienta płatnego za pobraniem następuje niezwłocznie po


zawarciu umowy, a zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu


płatności elektronicznych po zawarciu umowy i zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie


Sprzedającego.


7. Realizacja zamówienia Klienta może być uzależniona od dokonania wpłaty całości lub


części wartości zamówienia lub uzyskania limitu kredytu kupieckiego co najmniej o


wartości zamówienia lub zgody Sprzedającego na wysłanie zamówienia za pobraniem


(płatnego przy odbiorze).


8. Wysłanie przedmiotu umowy następuje w terminie określonym na karcie produktu, a dla


zamówień złożonych z wielu produktów w najdłuższym terminie z określonych na kartach


produktów. Bieg terminu rozpoczyna się z chwilą realizacji zamówienia.


9. Zakupiony przedmiot umowy jest wraz z wybranym przez Kupującego dokumentem


sprzedaży wysyłany wybranym przez Kupującego rodzajem dostawy do wskazanego


przez Kupującego w zamówieniu miejsca wydania rzeczy, wraz z dołączonymi


załącznikami, o których mowa w §2 pkt 6b.


§4 Prawo do odstąpienia od umowy


1. Konsumentowi, przysługuje na podstawie art. 27 Prawa konsumenckiego prawo do


odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia


kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 Prawa konsumenckiego.


2. Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu wydania


rzeczy, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

Część z produktów / usług w naszym sklepie jest wyłączni e na zamówień indywidualne i w związku z tym nie podlega zwrotowi.

Przy takich usługach, produktach, towarach, jest informacja zamieszczona w naszym sklepie monochromeecom


3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć na formularzu, którego


wzór stanowi załącznik nr 2 do Prawa konsumenckiego, na formularzu dostępnym pod


adresem sprawdzonysklep.pl/formularz-zwrotu lub w innej formie zgodnej z Prawem


konsumenckim.


4. Sprzedający niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi na e-mail (podany przy zawieraniu


umowy i inny jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o


odstąpieniu od umowy.


5. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.


6. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie


później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy


odesłanie rzeczy przed jego upływem.


7. Konsument odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt


i ryzyko.


8. Konsument nie ponosi kosztów dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na


nośniku materialnym, jeżeli nie wyraził zgody na spełnienie świadczenia przed upływem


terminu do odstąpienia od umowy lub nie został poinformowany o utracie przysługującego


mu prawa odstąpienia od umowy w chwili udzielania takiej zgody lub przedsiębiorca nie


dostarczył potwierdzenia zgodnie z art. 15 ust. 1 i art. 21 ust. 1. Prawa konsumenckiego.


9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej


przedmiotem umowy a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza


konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.


10. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania


oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Konsumenta zwróci


Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia


rzeczy, a jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób


dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie zwróci Konsumentowi


dodatkowych kosztów zgodnie z art 33 Prawa konsumenckiego.


11. Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności,


jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób


płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.


12. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do


chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej


odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.


13. Konsumentowi zgodnie z art 38 Prawa konsumenckiego nie przysługuje prawo do


odstąpienia od umowy:


a. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi


Sprzedający nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do


odstąpienia od umowy;


b. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana


według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych


potrzeb;


c. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub


mająca krótki termin przydatności do użycia;


d. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym


opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę


zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po


dostarczeniu;


e. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na


swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;


f. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo


programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli


opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;


g. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli


spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem


terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o


utracie prawa odstąpienia od umowy;


h. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o


prenumeratę.


§5 Rękojmia


1. Sprzedający na podstawie art. 558§1 Kodeksu cywilnego całkowicie wyłącza


odpowiedzialność wobec Klientów z tytułu wad fizycznych i prawnych (rękojmia).


2. Sprzedający ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta na zasadach określonych w


art. 556 Kodeksu cywilnego i kolejnych za wady (rękojmia).


3. W przypadku umowy z Konsumentem jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed


upływem roku od momentu wydania rzeczy, przyjmuje się, że istniała ona w chwili


przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta.


4. Konsument jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może:


a. złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny;


b. złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy;


chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta


wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Jeżeli jednak rzecz była już


wymieniona lub naprawiana przez Sprzedającego albo Sprzedający nie uczynił zadość


obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, nie przysługuje mu


prawo do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.


5. Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady


żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia


wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez


Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze


sposobem proponowanym przez Sprzedającego, przy czym przy ocenie nadmierności


kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej


wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny


sposób zaspokojenia.


6. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.


7. Konsument jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może również:


a. żądać wymiany rzeczy na wolną od wad;


b. żądać usunięcia wady.


8. Sprzedający jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę


w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.


9. Sprzedający może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta, jeżeli


doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez


kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem


doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.


10. W przypadku, jeżeli rzecz wadliwa została zamontowana, Konsument może żądać od


Sprzedającego demontażu i ponownego zamontowania po dokonaniu wymiany na wolną


od wad lub usunięciu wady, jednak zobowiązany jest ponieść część związanych z tym


kosztów przewyższających cenę rzeczy sprzedanej albo może żądać od Sprzedającego


zapłaty części kosztów demontażu i ponownego zamontowania, do wysokości ceny rzeczy


sprzedanej. W razie niewykonania obowiązku przez Sprzedającego, Konsument jest


upoważniony do dokonania tych czynności na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedającego.


11. Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt


Sprzedającego dostarczyć rzecz wadliwą na adres reklamacyjny, a jeżeli ze względu na


rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez Konsumenta byłoby


nadmiernie utrudnione, Konsument obowiązany jest udostępnić rzecz Sprzedającemu w


miejscu, w którym rzecz się znajduje. W razie niewykonania obowiązku przez


Sprzedającego Konsument jest upoważniony do odesłania rzeczy na koszt i


niebezpieczeństwo Sprzedającego.


12. Koszty wymiany lub naprawy ponosi Sprzedający, za wyjątkiem sytuacji opisanej w §5 pk 10.


13. Sprzedający obowiązany jest przyjąć od Konsumenta rzecz wadliwą w razie wymiany


rzeczy na wolną od wad lub odstąpienia od umowy.


14. Sprzedający w terminie czternastu dni ustosunkuje się do:


a. oświadczenia o żądaniu obniżenia ceny;


b. oświadczenia o odstąpieniu od umowy;


c. żądania wymiany rzeczy na wolną od wad;


d. żądania usunięcia wady.


W przeciwnym wypadku uważa się, że uznał za uzasadnione oświadczenie lub żądanie


Konsumenta.


15. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed


upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem


sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy


Konsumentowi.


16. Roszczenie Konsumenta o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od


wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady jednak nie wcześniej


niż przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli


przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania


rzeczy Konsumentowi.


17. W przypadku, kiedy określony przez Sprzedającego lub producenta termin przydatności


rzeczy do użycia kończy się po upływie dwóch lat od momentu wydania rzeczy


Konsumentowi, Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne tej rzeczy


stwierdzone przed upływem tego terminu.


18. W terminach określonych w §5 pkt 15-17 Konsument może złożyć oświadczenie o


odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady fizycznej rzeczy sprzedanej, a


jeżeli Konsument żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg


terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna


się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.


19. W razie dochodzenia przed sądem albo sądem polubownym jednego z uprawnień z tytułu


rękojmi termin do wykonania innych uprawnień, przysługujących Konsumentowi z tego


tytułu, ulega zawieszeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.


Odpowiednio stosuje się również do postępowania mediacyjnego, przy czym termin do


wykonania innych uprawnień z tytułu rękojmi, przysługujących Konsumentowi, zaczyna


biec od dnia odmowy przez sąd zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem lub


bezskutecznego zakończenia mediacji.


20. Do wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi za wady prawne rzeczy sprzedanej stosuje


się §5 pkt 15-16, z tym że bieg terminu rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument


dowiedział się o istnieniu wady, a jeżeli Konsument dowiedział się o istnieniu wady dopiero


na skutek powództwa osoby trzeciej – od dnia, w którym orzeczenie wydane w sporze z


osobą trzecią stało się prawomocne.


21. Jeżeli z powodu wady rzeczy Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy


albo obniżeniu ceny, może on żądać naprawienia szkody, którą poniósł przez to, że zawarł


umowę, nie wiedząc o istnieniu wady, choćby szkoda była następstwem okoliczności, za


które Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności, a w szczególności może żądać zwrotu


kosztów zawarcia umowy, kosztów odebrania, przewozu, przechowania i ubezpieczenia


rzeczy, zwrotu dokonanych nakładów w takim zakresie, w jakim nie odniósł z nich korzyści,


a nie otrzymał ich zwrotu od osoby trzeciej oraz zwrotu kosztów procesu. Nie uchybia to


przepisom o obowiązku naprawienia szkody na zasadach ogólnych.


22. Upływ żadnego terminu do stwierdzenia wady nie wyłącza wykonania uprawnień z tytułu


rękojmi, jeżeli Sprzedający wadę podstępnie zataił.


23. Sprzedający o ile jest zobowiązany do świadczenia lub świadczenia finansowego na rzecz


Konsumenta wykona je bez zbędnej zwłoki, nie później niż terminie przewidzianym w


prawie.


§6 Polityka prywatności oraz bezpieczeństwo danych osobowych


1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Konsumentów sklepu


jest Sprzedający.


2. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie


danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą


elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku. Kupujący podając przy składaniu zamówienia


swoje dane osobowe Sprzedającemu wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez


Sprzedającego w celu realizacji złożonego zamówienia. Kupujący ma w każdej chwili


możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.


3. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych


wykorzystywanych w celu realizacji zamówień przez sklep zostały opisane w Polityce


prywatności, która znajduje się pod adresem: sprawdzonysklep.pl/polityka-prywatnosci


§7 Postanowienia końcowe


1. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw


Kupującego. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku


niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający


deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce


zakwestionowanego przepisu regulaminu.


2. O zmianach regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Kupujący będą powiadomieni drogą


elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu e-mail). Powiadomienie


zostanie wysłane co najmniej na 30 dni przed wejściem w życie nowego regulaminu.


Zmiany wprowadzane będą w celu dostosowania regulaminu do obowiązującego stanu


prawnego.


3. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Kupującego w zakładce regulamin


(sprawdzonysklep.pl/regulamin). W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie


opieki posprzedażowej Kupującego obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego


przy składaniu zamówienia. Za wyjątkiem sytuacji, kiedy Konsument uzna go za mniej


korzystny od aktualnego i poinformuje Sprzedającego o wyborze aktualnego jako


obowiązującego.


4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie


obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne, jeśli Konsument wyrazi taką wolę,


rozwiązuje się na drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkimi Inspektoratami


Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim


Inspektoracie Inspekcji Handlowej. Konsument może również skorzystać z równoważnych


i zgodnych z prawem metod przedsądowego lub pozasądowego rozwiązywania sporów,


np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR znajdującej się pod adresem


http://ec.europa.eu/consumers/odr/. W ostateczności sprawę rozstrzyga sąd właściwy


miejscowo i rzeczowo.


Wersja 13.1 (Rumia, 01.07.2016r.)